TATITRY NY FILANKEVITRY NY MINISITRA NATAO
NY ASABOTSY 11 JOLAY 2020

 

 • I- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLAN-DALANA:

  MITOHY MANDRITRA NY 15 ANDRO NY FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA

  Taorian’ny fakan-kevitra nataon’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta araka ny fahefana nomen’ny Filoham-pirenena azy, tamin’ireo Filohana Andrimpanjakana 3 eto amin’ny firenena : ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, dia nandray izao didim-panjakana manaraka izao :

  Mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny « FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA» (état d’urgence sanitaire) manomboka androany 11 Jolay 2020 ary mihatra avy hatrany.

  Toy izao ny didim-panjakana laharana faha 2020-748 tamin’ny 11 Jolay 2020 noraisina:

  FIADIDIANA NY REPOBLIKA

  DIDIM-PANJAKANA LAHARANA faha-2020-748 tamin’ny 11 Jolay 2020

  MANAMBARA AMPAHIBEMASO NY FAHAMEHANA ARA-PAHASALAMANA MANERANA NY TANIN’NY REPOBLIKA

  NY FILOHAM-PIRENENA,

  Araka ny lalàm-panorenana, ao amin’ny andininy faha 61;

  Araka ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mahakasika ny Vanim-potoana manokana

  Araky ny lalàna laharana faha 2011-002 tamin’ny 15 jolay 2011 mikasika ny fifehezana ny fahasalamam-bahoaka ;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2019-1407 tamin’ny 19 jolay 2019 manendry ny Praiminisitra, lehiben’ny Goverenemanta;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha-2020-070 tamin’ny 29 janoary 2020 nanendry ny mpiakambana ao amin’ny governemanta;

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 marsa 2020 milaza ny manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha 2020 – 370 tamin’ny 04 Aprily 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-420 tamin’ny 17 Aprily 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-457 tamin’ny 02 Mey 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-483 tamin’ny 16 Mey 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika.

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-592 tamin’ny 30 Mey 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-610 tamin’ny 13 Jona 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika

  Araka ny didim-panjakana laharana faha faha 2020-687 tamin’ny 27 Jona 2020 milaza sy manambara ampahibemaso ny fahamehana ara-pahasalamana manerana ny tanin’ny repoblika

  Nandritra ny filankevitry ny minisitra taorian’ny fakan-kevitra natao tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny Filohan’ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana;

  DIA MAMOAKA IZAO DIDIM-PANJAKANA MANARAKA IZAO :

  ANDININY VOALOHANY.- mitohy mandritra ny 15 andro eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, manomboka amin’ny fotoana hivoahan’ity didim-panjakana ity ny « Fahamehana ara-pahasalamana » noho ny antony ara-pahasalamana, nohon’ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dàlanan’ny asan’ireo fahefam-panjakana araka ny didim-panjakana laharana faha 2020-359 tamin’ny 21 marsa 2020 sy laharana faha2020-370 tamin’ny 04 Aprily 2020 sy ny laharana faha 2020- 420 tamin’ny 17 Aprily 2020, ny laharana faha 2020-457 tamin’ny 02 Mey 2020, ny laharana faha 2020-483 tamin’ny 16 Mey 2020, ny laharana faha 2020-592 tamin’ny 30 Mey 2020, ny laharana faha 2020-610 tamin’ny 13 Jona 2020, ary ny laharana faha 2020-687 tamin’ny 27 Jona 2020 voalaza etsy ambony.

  ANDININY FAHAROA.- Ity didim-panjakana ity dia mitarika ny fampiharana ireo fepetra rehetra voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny Vanim-potoana Manokana (situation d’exception) mametra ny atao hoe Fahamehana.

  ANDININY FAHATELO.- Ho fampiharana ny andininy faha 18 ao amin’ny làlana faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny Vanim-potoana manokana, izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.

  ANDININY FAHA - EFATRA.- Ny Minisitry ny fiarovam-pirenena, ny Minisitry ny Fitsarana, ny Minisitry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola, ny Minisitry ny ati-tany sy ny fitsinjarampahefana, ny Minisitry ny Fahasalamambahoaka, ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka ny Minisitry ny Paositra, ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny haitao ara-kajy mirindra, ny Minisitry ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny Seketeram-panjakana misahana ny Zandarimaria eo ambany fiahian’ny ministeran’ny fiarovam-pirenena no miantoka ny fanatanterahana izao didim-panjakana izao.

  ANDININY FAHA-DIMY.- Noho ny hamehana ary ho fampiharana ny voalazan'ny andininy faha-6 ao anatin'ny didy hitsivolana laharana faha-62-041 tamin'ny 19 septambra 1962 momba ny fepetra ankapoben'ny lalàna anatiny sy ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fifandraisana manokan'ny samy olona, ity didim-panjakana ity dia manan-kery avy hatrany raha vantany vao havoaka amin'ny onjampeo sy/na ny fahitalavitra, ary izany dia tsy miankina amin'ny famoahana azy amin'ny gazetim-panjakan'ny Repoblika.

  Antananarivo faha- 11 Jolay 2020

  Ny Filoham-pirenena

  Andry RAJOELINA

  Ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta

  NTSAY Christian

 • II – FANENDRENA OLOM-PANJAKANA :

  Araka ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fahasalambahoaka :

  • Docteur VOLOLONIAINA NIVOARISOA Manuella Christophère, dia voatendry ho Tale misahana ny « Veille Sanitaire, de la Surveillance Epidémiologique et Riposte »
  • Docteur HANITRINIALA Sahondranirina Paquerette, dia voatendry ho Tale miandraikitra ny « Transfusion Sanguine »
  • Professeur RAVELOSON Nasolotsiry Enintsoa, voatendry ho Tale miandraikitra ny « Centre Hospitalier Universitaire Andohatapenaka ».

Natao androany faha 11 Jolay 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika