FIADIDIANA NY REPOBLIKA


TATITRY NY FILAN-KEVITRY NY MINISITRA LAPAM-PANJAKANA IAVOLOHA - ALAROBIA 04 MARTSA 2020

 

 • I- FAMPAHAFANTARANA :

  FIFEHEZANA NY VALAN’ARETINA CORONAVIRUS :
  Entitra ny Filoham-pirenena manoloana ny tokony hanamafisana hatrany ny fiarovana ny mpiray tanindrazana manoloana ny fihanaky ny « Coronavirus ». TSY MAINTSY HAMAFISINA SY HAMPITOMBOINA IREO FEPETRA ENTINA NY MIARO NY MALAGASY SY NY FIRENENA MANOLOANA NY FOHANAKY NY VALANARETINA CORONAVIRUS.
 • II- FANDANIANA DIDIM-PANJAKANA SY VOLAVOLANDALANA:

  Araky ny tolo-kevitry ny Filoham-pirenena:

  • Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny Service Civique eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika.
  • Noraisina ny didim-panjakana laharana 2019-1689 ny 04 septembra 2019 manova ny andininy vitsivitsy nentina nanafoana ny « Agence Nationale de Réalisation de l’E-gouvernance (ANRE). »

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy ;

  Noraisina ny didim-panjakana milaza ny filan’ny fanjakana ireo tany manodidina ny fokontany Amboanjobe sy Ambohindrazana, ao anatin'ny kaominina ambanivohitr’i Bongatsara, Distrikan’Antananarivo Atsimondrano, Faritra Analamanga mba hoentina mamindra ny toeram-pitobian-tsolika etsy Ankorondrano any antoerana, miaraka amin’ny fanamboarana ny kihon-dàlana manoloana ny lalam-pirenena faha 7 izay hiteraka fakana ireo tany na fandravana ireo trano manodidina ny asa fanorenana.

 • III - FANENDRENA :

  Ny Filankevitry ny Minisitra dia nankatoa ny fanendrena ireto mpiasam-panjakana ambony ireto :

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisiteran’ny Ati-tany sy ny Fitsinjaram-pahefana :

  • Atoa RAFIDISON Richard Théodore, dia voatendry ho Governoran’ny faritra Antsinanana.
  • Atoa RAZAFINDRAKOTO Rado Harinjaka, dia voatendry ho Tale Jeneralin’ny « Fonds de Développement Local. ». izay nandraisana didim-panjakana ihany koa ny fampahafantarana ny fitsaharan’ny fotoam-piasan’ny Tale Jeneraly teo aloha.

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy :

  • Ramatoa RAZAFIMBOLOLONA Ralinoro, dia voatendry ho Tale misahana ny « Etudes et des Normes »
  • Atoa RANDRIANARISON Fanomezantsoa, dia voatendry ho tale misahana ny « Coordination, de la Planification et de la Valorisation du Territoire Maritime ».
  • Atoa RAKOTONDRAPANANA Lucien, dia voatendry ho « Directeur de la Planification »
  • Ramatoa RAZAFINDRAMAMBA Ianjanoro, dia voatendry ho Tale misahana ny « Audit Interne »
  • Atoa RAKOTOMAVO Christophe, dia voatendry ho « Directeur Général de l’Agence Routière ».

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy + Minisitry ny Toe-karena sy ny Fitantanam-bola

  • Atoa RANDIMBY Andriambololona Nirina, dia voatendry ho « Secrétaire Exécutif du Fonds Routier ».

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana arateknika sy ara-kasa

  • Atoa. TIANJAMA Chrijoé Dimasy, dia voatendry no Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampiofanana ara-teknika sy ara-kasa ao Analanjirofo.

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny Fambolena sy ny fiompiana ary ny jono

  • Ramatoa RAHARINOMENA Fanja Miharisoa, dia voatendry ho « Coordonnateur de la Cellule de Coordination et d’Appui aux Projets et Activités Régionales auprès du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ».
  • Commandant RAVELOMANANTSOA Tantely Andrianarisoa, dia voatendry ho « Directeur de la Mer et de l’Economie Bleue (DMEB) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ».
  • Atoa. RANDRIAMBOLA Tiana, Directeur de Développement de la Pêche (DDP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika

  • Ramatoa AHMED Amina, dia voatendry ho « Responsable de l’Unité de Coordination, de Suivi-Evaluation et d’Analyse auprès du Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques ».
  • Ramatoa RAMEFIVOLOLONA Hanitra Lalaina, dia voatendry ho Directeur Général du Laboratoire des Mines de Madagascar (L2M).
  • Atoa. HELMIE Eugenio, dia voatendry ho Directeur Administratif et Financier du Laboratoire des Mines de Madagascar (L2M).
  • Atoa. RATSIMBAZAFY Miharinjato, dia voatendry ho Directeur des Opérations de l’Agence Nationale de l’Or.

  Araky ny tolo-kevitry ny Minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana aratsiantifika

  • Atoa RAJAONARISON Jean François, dia voatendry ho Tale Jeneraly ny fampianarana ambony eo anivon’ny Minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika

Natao androany faha 4 martsa 2020

Ny sampan-draharahan’ny serasera sy ny fifandraisana eo anivon’ny

Fiadidiana ny Repoblika